Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doporučená literatura ke studiu předmětů, které vyučuji v Zimním semestru 2005/2006 na Theologické fakultě v Českých Budějovicích

biblické texty

Biblia Hebraica (Stuttgartensia) ed. K. Elliger et W. Rudolph, Stuttgart 1968-1977 (BHS).

kritické vydání hebrejského textu Starého Zákona 4 vydání 1990

Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpres, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1935n (LXX).

Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart 1969 (V).

Novum Testamentum – kritické vydání řeckého Nového Zákona v podání Nestleho edice 26 vydání

 

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih, Česká biblická společnost: Praha 1985. (tzv. Ekumenický překlad)

Biblí svatá: aneb všecka svatá Písma Starého i Nového zákona, 1613. (tzv. Bible Kralická)

+ další překlady Bible v jazyce rodném (vesměs existují buď Starého zákona (Hegar, Šrámek s Kajdou, Bible česká) nebo Nového zákona (Žilka, Sýkora, Škrabal, Petrů, Nová smlouva, Nová bible kralická – nutno však rozlišovat) i cizích jazycích.

 

Komentáře

Komentář k Ekumenickému překladu

Poznámky k Jeruzalémské bibli

 

pomůcky k textu – konkordance, slovníky

Miloš Bič a Josef B. Souček, Biblická konkordance, Kalich: Praha 1961.

Ludvík B. Kašpar a Josef vyd. neuvedeno Hanuš, Biblická konkordance, Praha 1933.

Adolf Novotný – Biblický slovník

Nový biblický slovník

Jean Jacques von Allmen –Biblický slovník –Kalich 1987

Xaver LÉON-DUFOUR – Slovník biblické theologie –Křesťanská akademie 1991 Praha

Slovník biblické kultury

 

studijní úvody, kompendia

Gabriela Ivana Vlková – Slovo Boží a slovo lidské – Olomouc 2004

Dominik Duka – Úvod do Písma Svatého Starého Zákona – Praha 1992

Mireia Ryšková a další – Stručný úvod do Písma svatého – Starý Zákon – Skriptum Praha 1991

Jan Heller, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998, (2. opr. vydání). Možno stáhnout na stránkách Evangelické Theologické fakulty

Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.

Raymond B. Dillard a Tremper Longman, Úvod do Starého zákona, Návrat domů: Praha 2003.

Claus Westermann, Tisíc let a jeden den: církev čte Starý zákon, Kalich: Praha 1972.

Ursula Struppe a Walter Kirchschläger, Jak porozumět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona, Vyšehrad: Praha 2000.

Marco Chiolerio – „Blaze tomu, kdo slyší tato slova“ – Paulinky

Miloš Bič, Ze světa starého zákona I.-II., Kalich: Praha 1986/1989.

Alfred Laepple – Úvod do Starého Zákona – Praha 1972

Samuel Schultz – Starý Zákon mluví – 1989 Vídeň

Bernard Gillieron, Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození, Mlýn: Třebenice 1993.

Vladimír Čapek, Historie Bible, Advent: Praha 1990, (3. rozšířené vydání).

 

další tituly

Miloš Šourek, Hovory s biblí: Za poznáním knihy knih a jejího významu, Kalich: Praha 1991.

Kornelis Heiko Miskotte, Biblická abeceda, EMAN: Heršpice 1996.

Hrbata – Klíč ke Starému Zákonu

 

Dobové pozadí Starého Zákona

Stanislav Segert – Starověké Dějiny Židů

André Lemaire - Dějiny hebrejského národa

Daniel Mayer – Kapitoly z židovských dějin

Peter Schaefer – Dějiny Židů v antice – Vyšehrad 2003

Kurt Schubert – Židovské náboženství v proměnách věků – Vyšehrad 1995

Alfred Jepsen – Královská tažení ve starém Orientu – Vyšehrad

Hans Bardtke – Příběhy ze starověké Palestiny

Miloš Bič – Při řekách Babylonských

Miloš Bič – V zemi sfing a pyramid

Josef Flavius – O válce židovské

Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy-pseudepigrafy I.–III., Praha 1995-1998-1999

 

K hebrejštině

Jacob Weingreen – Učebnice biblické hebrejštiny - Karolinum 1997

Martin Prudký – Cvičebnice biblické hebrejštiny

Otakar klíma – Stanislav Segert - Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny – Nakl ČAV 1956

Blahoslav Pípal – Hebrejsko-český slovník ke Starému Zákonu

 

Aramejština

Franz ROSENTHAL – A grammar of Biblical Aramaic – Wiesbaden 1983

frederick Greenspahn - An Intrudiction to Aramaic – Atlanta 1999

Klíma-Segert – Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny

Bedřich Nosek – Aramejština babylónského talmudu

 

Exegese

Manfred OemingÚvod do biblické hermeneutiky (Cesty k pochopení textu) – Vyšehrad 2001

Výklad Bible v cÍrkvi – Dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993 – Zvon 1996

Gordon D.Fee, Douglas Stuart - Jak číst Bibli s porozuměním – Návrat domů 1999

K. ARTHUROVÁ – Jak studovat svou bibli – KMS Praha – Druhé vydání 2003 – ISBN 80-86449-22-x

Josef  Heriban - Príručný lexikón biblických vied

Starověká náboženství

Úvody a všeobecná díla:

Mircea Eliade – Dějiny náboženského myšlení (1-3) OIKOYMENH Praha

Mircea Eliade + Ioan P. Culianu – Slovník náboženství, Československý spisovatel 1993

Jan Heller + Milan Mrázek – Nástin religionistiky, Kalich 2004 (2 vydání)

prameny Života – religionistická antologie textů z různých náboženských okruhů

 

Egypt

Jan Heller – Starověká náboženství (první třetina knihy cca do str 100)

Jan Assmann – Egypt /výborné pro vniknutí do „egyptského myšlení a víry“/

František Lexa – Výbor ze starší literatury egyptské

tentýž – Výbor z mladší literatury egyptské

Břetislav Vachala – Moudrost starého Egypta

Miloš Bič – V zemi sfing a pyramid

Zamarovský – Králové a bohové starého Egypta

 

Řecko

Radoslav Hošek – Náboženství antického Řecka – Vyšehrad 2004

Vidman – Od Olympu k Pantheonu

Saska-groh – Mythologie Řeků a Římanů

Robert Graves – Řecké mýty I,II

Encyklopedie Antiky

Zamarovský – Bohové a hrdinové antických bájí

Tomáš Šílený/Gabriel Hejzlar - Život v antickém Řecku

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář